Meeting Point: RECOLETA CEMETERY TOUR

Meeting Point: Gate of the Recoleta Cemetery. Junin 1760